Tổng hợp các công thức vật lý 11 cơ bản

0
74
Загрузка...
Загрузка...

Bài viết hôm nay tamcaotrithuc.com sẽ giúp các bạn tổng hợp lại toàn bộ kiến thức vật lý lớp 11 thông qua các công thức vật lý 11

I/ Công thức vật lý 11 – chương 1

1/ Công thức lực điện và điện trường

Định luật Coulomb

F = k.(q1.q2 / ε.r2) (N)

Trong đó:

 • k = 9.109 Nm2 / C2 : Hệ số tỉ lệ
 • q1, q2 (đơn vị C): độ lớn điện tích của 2 tích điểm
 • ε : hằng số của điện môi
 • r (đơn vị m): là khoảng cách của 2 điện tích

Công thức vật lý 11 – cường độ điện trường :

Định nghĩa:  

 • Nếu q > 0  thì ta có F cùng phương và cùng chiều với E
 • Nếu q < 0 thì ta có F cùng phương nhưng ngược chiều với E
 1. Độ lớn của cường độ điện trường:   F = |q|. E
 2. Cường độ điện trường do 1 tích điểm tạo ra có độ lớn: E = k. (|Q| / ε.r2) ( k = 9.109 Nm2 / C2)
 3. Chiều của cường độ điện trường:
 • Nếu Q > 0 thì E hướng xa q
 • Nếu Q < 0 thì E hướng vào q

Công thức vật lý 11 –  nguyên lý chồng chất điện trường

(Trong đó ta có là cường độ điện trường tạo ra bởi các q1, q2, q3 … tại điểm ta xét.)

Trường hợp có 2 cường độ điện trường

 • E1 và E2 cùng phương cùng hướng với nhau thì:  E = E1 + E2
 • E1 và E2 cùng phương cùng ngược với nhau thì:  E = |E1 –  E2|
 • E1 và E2 vuông góc với nhau thì: 
 • E1 và E2 hợp với nhau 1 góc α thì: 

2/ Công thức về công – thế năng – điện thế và hiệu điện thế

Công thức công của lực điện

AMN = q . E . d (Trong đó ta có d = s.cos α)

Thế năng: cho 1 điện tích q tại điểm M ở trong điện trường thì: WM = AM = VMq

Điện thế: của 1 điểm M ở trong điện trường thì : VM = WM / q = AM  / q

Hiệu điện thế: UMN = VM – VN = AMN / q

Công thức vật lý 11 – liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế: U = E.d

3/ Công thức vật lý 11 – Tụ điện

Công thức điện dung của tụ điện

C = Q / U

Trong đó:

 • C: diện dung của tụ điện có đơn vị là fara (F)
 • Q : điện tích trên tụ điện được đo bằng đơn vị C
 • U :  hiệu điện thế giữa hai đầu của tụ điện có đơn vị là V

Công thức điện dung của tụ điện phẳng : C = ε . S / k.4π. D (trong đó S là diện tích đối diện của 2 bản tụ)

Công thức khi ghép nối tụ điện

Công thức vật lý 11 về năng lượng điện trường của tụ điện

W = ½ Q2 / C = ½ Q.U= ½ C.U2

Năng lượng của tụ điện phẳng: W = (ε. E2 / k. 8π). V (với V = s.d: thể tích không gian giữa hai bản tụ điện)

Mật độ của năng lượng điện trường: w = W / V = ε. E2 / k. 8π

II/ Công thức vật lý 11 chương 2

1/ công thức vật lý 11 – mạch điện

Công thức cường độ dòng điện

I = q / t (đơn vị A)

Trong đó: q (đơn vị là C) là điện lượng được dịch chuyển qua tiết diện thẳng của 1 vật dẫn trong thời gian là t

Công thức tính điện năng tiêu thụ: A = U.q = U.I.t (đơn vị là J)

Công thức tính công suất của toàn mạch: P = A / t = U.I (đơn vị W)

Công suất tỏa nhiệt : P = Q / t = R . I2 = U2 / R = U.I

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra của vật dẫn – Định luật Jun – len-xơ

Q = R. I2.t (đơn vị J)

Định luật OHM

I = U / R = > R = U / I

Công thức trong mạch ghép nối các điện trở

Điện trở của dây đồng chất và có tiết diện đều

R = p . l / S

Trong đó:

 • p: điện trở suất của dây dẫn
 • l: chiều dài của dây dẫn
 • S: tiết diện của dây dẫn

2/ Công thức nguồn điện

Suất điện động của nguồn điện

E = A / q (đơn vị V)

Trong đó:

 • A (đơn vị là J) là công của lực lạ tạo ra sự di chuyển điện tích giữa 2 cực của nguồn điện
 • q: độ lớn của điện tích khi di chuyển

Công của nguồn điện: A = q. E = E. I. t

Công suất của nguồn điện: P = A / t = E. I

Hiệu suất nguồn điện: H = U / E = R / (R + r)

Cách lắp bộ nguồn điện

Lắp nối tiếp:

 • Eb = n. E
 • rb = n.r

Lắp song song:

 • Eb = E
 • rb = r / n

Lắp hỗn hợp đối xứng (có n dãy và mỗi dáy có m nguồn):

 • Eb = m. E
 • rb = r . m / n

III/ Công thức vật lý 11 – chương 3

Công thức suất điện động

E = αT . ∆t

(trong đó: αT: hệ số nhiệt điện động có đơn vị là K-1 hệ số này phụ thuộc vào vật liệu của cặp nhiệt điện)

Định luật faraday

Định luật I: Khối lượng của chất được giải phóng ra ở điện cực trong quá trình điện phân là:

 m = k.q =k.I.t

(trong đó: k: là đại lượng điện hoá của chất được giải phóng ra ở điện cực có đơn vị kg/C)

Định luật II: Khối lượng của chất được giải phóng ra ở điện cực trong quá trình điện phân:

M = A.q / F.n = A.I.t / F.n

Trong đó:

 • F = 96.500C/mol chính là số Faraday – hằng số của mọi chất.
 • A: là khối lượng mol nguyên tử của chất được giải phóng ra ở điện cực.
 • N: là hoá trị của chất được giải phóng ra ở điện cực.

IV/ Công thức vật lý 11- chương 4

1/ Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện

Định luật ampe – Quy tắc bàn tay trái 1:

F = B.I.l.sinα

Trong đó:

 • B: cảm ứng từ có đơn vị là T
 • I: cường độ dòng điện qua dây dẫn, đơn vị A
 • l: chiều dài của dây dẫn, đơn vị m
 • α : là góc hợp bởi B và l

Lực Lorentz – Quy tắc bàn tay trái 2:

f = q.v.B.sinα

Trong đó:

 • q: điện tích hạt mang điện, đơn vị C
 • v: vận tốc hạt mang điện, đơn vị m/s
 • B: từ trường ở nơi hạt mang điện chuyển động, đơn vị T
 • α : là góc hợp bởi B và v

Lực tương tác của 2 dòng điện song song

F = 2.10-7 . I1.I2.l / r

Trong đó:

 • I1.I2: cường độ dòng điện qua 2 dây dẫn, đơn vị A
 • l: chiều dài của dây dẫn tính lực tương tác, đơn vị m
 • r : khoảng cách của 2 dây dẫn

2/ Công thức vật lý 11 – Cảm ứng từ của dòng điện

Quy tắc bàn tay phải 1 – dây dẫn thẳng

B = 2π.10-7 . I / r (trong đó: r là khoảng cách từ dòng điện cho đến điểm khảo sát, đơn vị m)

Quy tắc bàn tay phải 2 – vòng dây tròn

B = 4π.10-7 . N. I / R

Trong đó:

 • R: bán kính vòng dây, đơn vị m
 • N: số lượng vòng dây, đơn vị vòng

Quy tắc bàn tay phải 3 – ống dây hình trụ

B = 4π.10-7 . N. I / l

Trong đó:

 • l: chiều dài ống dây, đơn vị m
 • N: số lượng vòng dây, đơn vị vòng

3/ Từ trường của dòng điện

Độ lớn:

n = N / l : số vòng dây trên 1m

Từ trường của nhiều dòng điện

 • Nếu B1 và B2 cùng phương cùng hướng nhau thì B = B1 + B2
 • Nếu B1 và B2 cùng phương ngước hướng nhau thì B = |B1 + B2|
 • Nếu B1 và B2 vuông góc với nhau thì 

Chuyển động của hạt mang điện trong từ trường đều

Công thức bán kính quỹ đạo : R = mv / qB

Công thức chu kỳ: T = 2 π .R / v

V/ Công thức vật lý 11 – Chương 5

1/ Từ thông

Φ = B.S.cosα (đơn vị Wb)

Từ thông riêng của mạch: Φ = L.i

Suất điện động cảm ứng

ec = – ∆Φ / ∆t (đơn vị V)

Trong đó

 • ∆Φ : độ biến thiên của từ thông
 • ∆t: thời gian từ thông biến thiên
 • ∆ / ∆t: là tốc độ biến thiên của từ thông

2/ Độ tự cảm của ống dây

Độ tự cảm: L = 4π.10-7 . N2. S / l (đơn vị H)

Trong đó:

 • N: số vòng dây, đơn vị vòng
 • S: tiết diện của ống dây, đơn vị m
 • l: chiều dài của ống dây, đơn vị m

Suất điện động tự cảm:

etc = – L. ∆i / ∆t

Trong đó:

 • L: hệ số tự cảm, đơn vị V
 • ∆i : độ biến thiên của cường độ dòng điện
 • ∆t: thời gian cường độ dòng điện biến thiên
 • ∆i / ∆t: là tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện

3/ Năng lượng từ trường:

W = ½ L.i2 (đơn vị J)

VI/ Công thức vật lý 11 – chương 6

Định luật khúc xạ ánh sáng

n1. Sini = n2. Sinr => sini / sinr = n2 / n1 = n21

Công thức chiết xuất tỉ đối

 • n21= n2 / n1
 • n12 = 1 / n21

Công thức góc giới hạn phản xạ toàn phần: Sin igh = n2 / n1

Điều kiện có phản xạ toàn phần: n2 > n1 và i > igh

 VII/ Công thức vật lý 11 – chương 7

1/ Công thức vật lý 11- Lăng kính

Sini1 = n. sinr1 và sini2 = n. sinr2

Ta có: A = r1 + r2 và D = r1 + r2 – A

Trường hợp góc i, A nhỏ ta có: i1 = n.r1 và i2 = n.r2 thì A = r1 + r2 và D = (n – 1). A

2/ Công thức vật lý 11 – Thấu kính

Độ tụ của thấu kính

D = 1 / f = (n – 1) (1 / R1+ 1 / R2)

Trong đó:

 • D : độ tụ của thấu kính (đơn vị dp)
 • f: tiêu cự của thâu kính (đơn vị m)
 • R1; R2 : bán kính của các mặt cong (đơn vị m)
 • n : chiết suất của chất làm kính.

Đối với thấu kính hội tụ thì f > 0 và D > 0

Đối với thấu kính phân kỳ thì f > 0 và D > 0

Vị trí ảnh của thấu kính

1 / f = 1/d + 1/d’ => f = d.d’ / (d + d’) => d = d’.f / (d – f) => d’ = d.f / (d – f)

 • Nếu vật thật thì d > 0 và vật đứng trước kính
 • Nếu vật ảo thì d < 0 và vật đứng sau kính
 • Nếu ảnh thật thì d’ > 0 và vật đứng sau kính
 • Nếu ảnh ảo thì d’ < 0 và vật đứng trước kính

Chỉ số phóng đại của ảnh

|k| = A’B’/AB =>  k = – d’/d = f /(f – d) = (f – d’) /f

3/ Hệ hai thấu kính

2 thấu kính đồng trục ghép sát

1/f = 1/f1 + 1/f2 và D = D1 + D2

2 thấu kính đồng trục ghép cách nhau

Quan hệ giữa 2 ảnh và vật: 

Ta có : d2 = l – d1’ và  d1’ + d2 = l

Số phóng đại của ảnh sau cùng : k = k1.k2

Số bội giác: G = α / α0 = tan α / tan α0

4/ Các loại kính ngắm chừng ở vô cực

Kính lúp : G  = OCc / f = Đ / f

Kính hiển vi: G  = |k1|.G2 = D/ f1.f2

Kính thiên văn: G  = f1 / f2

Sự tạo ảnh bởi thấu kính

 

Загрузка...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here