Công thức tính công suất điện của đoạn mạch và bài tập áp dụng

Bài viết hôm nay onthitot.com cùng các bạn sẽ ôn lại khái niệm và công thức tính công suất điện được trình bày chi tiết cùng với một số bài tập ví dụ,  hướng dẫn giải và bài tập tự luyện giúp các bạn nắm chắc kiến thức hơn.

I/ Công suất điện

1/ Khái niệm:

Công suất điện của 1 đoạn mạch chính là công suất tiêu thụ điện năng của chính đoạn mạch đó và nó có trị số bằng điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 đơn vị thời gian, hay được tính bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua đoạn mạch đó.

2/ Công thức tính công suất điện

P = A / t = U.I (đơn vị là W)

II/ Bài tập áp dụng công thức tính công suất điện

1/ Bài tập có hướng dẫn giải:

Bài 1: Cho 1 bóng đèn công suất điện là 100W, hãy tính điện năng bóng đèn này tiêu thụ trong 8h.

Hướng dẫn giải:

Theo công thức: P = A.t => A = P.t =  100.8.3600 = 2,88.106 (J)

Bài 2: Trên 1 bóng đèn có ghi chỉ số 220V – 75W. Hãy tính  cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn và điện trở của bóng khi đèn sáng bình thường.

Hướng dẫn giải:

Khi bóng đèn sáng bình thường thì ta có: U = Uđm = 220V, P = Pđm = 75W

Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là:

P = UI =>  I = P / U = 75 / 220 = 0,341A

Điện trở của bóng đèn là: R = U / I = 220 / 0,34 = 645 Ω

Bài 3: Khi ta mắc 1 bóng đèn vào 1 hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua bóng đèn có cường độ là 0,4A. Hãy tính công suất của bóng đèn và điện trở của bóng đèn?

Hướng dẫn giải:

Ta có công suất điện của bóng đèn là: P = U.I = 12.0,4 = 4,8 W

Điện trở của bóng đèn: R = U / I = 12 / 0,4 = 30 Ω

2/ Bài tập tự giải:

Bài 1: Một chiếc bếp điện hoạt động bình thường khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 220V khi đó bếp điện có điện trở 48,8 Ω . Hãy tính công suất của bếp điện này?

Bài 2: Cho 1 mạch điện có các đèn được mắc như hình vẽ, Nguồn có suất điện động là 12 V. Đèn có ghi 6 V – 3 W và điều chỉnh R để đèn sáng bình thường. Tính công suất của nguồn điện trong khoảng thời gian là 1h  và hiệu suất của đoạn mạch chứa đèn khi đèn sáng bình thường ?

Bài 3: Tính điện năng tiêu thụ, công suất điện của dòng điện có cường độ là 1A chạy qua 1 dây dẫn trong khoảng thời gian 1 giờ, cho biết hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn là 6V.

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *