Đề thi hết học kì I môn lịch sử 10 năm học 2017-2018 kèm đáp án chi tiết

ĐỀ THI HẾT  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: Lịch sử – lớp 10. (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Phần trắc nghiệm đề thi hết... Read more

Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX – Ôn thi lịch sử lớp 10 – Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu 1. Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX? A.Sinh ra... Read more

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 – Ôn thi lịch sử lớp 10 – Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 Câu 1. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào? A.Cuộc đấu tranh của công nhân trong... Read more

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân – Ôn thi lịch sử lớp 10 – Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Câu 1. Giai cấp vô sản ra đời là do hệ quả của A.Cách mạng tư sản B.Các... Read more

Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa – Ôn thi lịch sử lớp 10 – Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Câu 1. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư... Read more

Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX – Ôn thi lịch sử lớp 10 – Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức... Read more

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu – Ôn thi lịch sử lớp 10 – Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn... Read more

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII – Ôn thi lịch sử lớp 10 – Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Câu 1. Cuối thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế nước Pháp có đặc điểm gì nổi bật? A.Nền kinh... Read more

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước – ôn thi lịch sử 10 – bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước Câu 1. Quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất nước ta là A.Văn Lang                                                                        B.Âu Lạc C.Champa                                                                        D.Phù Nam Câu 2. Người... Read more

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) – ôn thi lịch sử 10 – bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) Câu 1. Tên nước Việt Nam có từ bao giờ? A.Năm 1802      B.Năm 1804... Read more