Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân – Ôn thi lịch sử lớp 10 – Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Lao động ở mỏ than – Lịch sử 10 – Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Câu 1. Giai cấp vô sản ra đời là do hệ quả của

A.Cách mạng tư sản

B.Các cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở các nước châu Âu

C.Cách mạng công nghiệp

D.Cách mạng vô sản

Câu 2. Giai cấp vô sản ra đời từ bao giờ, ở đâu đầu tiên

A.Thế kỉ XVI, Nêđéctan

B.Thế kỉ XVII, Anh

C.Thế kỉ XVIII, Pháp

D.Nửa cuối thế kỉ XVIII, Anh

Câu 3. Nguồn gốc hình thành giai cấp vô sản là

A.Nông dân, thợ thủ công

B.Nông dân

C.Thợ thủ công

D.Nô lệ da đen

Quần chúng lao động chịu nhiều tầng áp bức và bóc lột – Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Câu 4. Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân là

A.Bỏ việc

B.Đập phá máy móc, đốt công xưởng

C.Biểu tình, bãi công

D.Khởi nghĩa vũ trang

Câu 5. Khẩu hiệu “Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” xuất hiện trong

A.Khởi nghĩa Liông (Pháp)

B.Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)

C.Phong trào Hiến chương (Anh)

D.Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng (Anh)

Câu 6. Tổ chức mít tinh, lấy chữ kí đưa kiến nghị đến Nghị viện là hình thức đấu tranh trong

A.Khởi nghĩa Liông (Pháp)

B.Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)

C.Phong trào Hiến chương (Anh)

D.Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng (Anh)

Câu 7. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, cuộc đấu tranh diễn ra với thời gian dài nhất là

A.Khởi nghĩa Liông (Pháp)

B.Phong trào Hiến chương (Anh)

C.Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)

D.Cả ba cuộc khởi nghĩa trên

Câu 8. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt ở nửa đầu thế kỉ XIX là

A.Khởi nghĩa Liông (Pháp)

B.Phong trào Hiến chương (Anh)

C.Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)

D.Cuộc biểu tình của công nhân Sicagô (Mĩ)

Câu 9. Nguyên nhân thất bại trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là gì?

A.Giai cấp tư sản đàn áp quyết liệt

B.Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn

C.Tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này

D.Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng

Câu 10. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A.Do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới

B.Do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đại chính trị như một lực lượng chính trị độc lập

C.Do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt

D.Do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó

Câu 11. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A.Môngtexkiơ, Ôoen, Phuriê

B.Ôoen, Phuriê, Xanh Xmông

C.Môngtexkiơ, Rútxô, Vônte

D.Rútxô, Vônte, Xanh Ximông

Lịch sử 10 – Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Câu 12. Ý không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới là

A.Không có chế độ tư hữu

B.Không có bóc lột

C.Nhân dân làm chủ phương tiện sản xuất

D.Người lãnh đạo làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

Câu 13. Hạn chế lớn nhất của các nhà xã hội không tưởng là

A.Chưa đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản mà mới chỉ đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản

B.Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân

C.Chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản

D.Chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân

Câu 14. Ý nào không đánh giá đúng về ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

A.Là một trào lưu tư tưởng tiến bộ

B.Là sự kế thừa tư tưởng của các nhà triết học Ánh sáng Pháp (cuối thế kỉ XVIII)

C.Có tác dụng cổ vũ những người lãnh đạo

D.Là một trong những tiền đề cho sự hình thành học thuyết Mác sau này

Đáp án Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án C D A B A C B
Câu 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án B D D B D D B

Trên đây là những kiến thức tổng hợp môn lịch sử bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân.

Chúc các em ôn thi tốt!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *