Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) – Đề cương ôn thi lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Câu 1. (NB)Trước khi bị TD châu Âu xâm lược, ngành kinh tế nào phát triển ở châu Phi?

A.Chăn nuôi.                                                   B. Trồng trọt.

C.Dệt và gốm.                                                 D. Luyện sắt.

Câu 2. (TH)Nguyên nhân chính nào làm bùng nổ phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi vào cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX?

A.sự bóc lột của giai cấp tư sản.                     B. sự cai trị hà khắc của CNTD.

C.buôn bán nô lệ da đen.                                            D. sự bất bình đẳng trong xã hội.

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa đã thu hút đông đảo nhân dân An-gie-ri tham gia do ai lãnh đạo?

A.Áp-đen Ca-đe.                                                         B. Phi-đen Castro.

C.A-ra-bi.                                                                    D. Mu-ha-mét Át-mét.

Mu-ha-met At-mét (Xu đăng) – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Câu 4. (TH)Tổ chức chính trị “Ai Cập trẻ” đã đề ra những cải cách mang tính chất

A.vô sản.                                                                     B. phong kiến.

C.tư sản.                                                                      D. quý tộc.

Câu 5. Cuộc đấu tranh của nhân dân nước nào nổi bật nhất trong phong trào đấu tranh ở châu Phi?

A.Ai Cập.                                                                    B. Ê-ti-ô-pi-a.

C.Li-bê-ri-a.                                                    D. Xu- đăng.

Câu 6. (TH) Nguyên nhân chính nào dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân các nước châu Phi cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX bị thất bại?

A.do trình độ tổ chức thấp,….

B.do vũ khí thô sơ,…..

C.do các nước CNTD quá mạnh,……

D.do trình độ tổ chức thấp,lực lượng chênh lệch.

Câu 7. Quốc gia nào là nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh?

A.Ha-i-ti.                                                                     B. Cu-ba.

C.Ác-hen-ti-na.                                                           D. Mê-hi-cô.

Câu 8. (NB)Nội dung chính của học thuyết Mơn-rô (Mĩ) đối với Mĩ latinh là

A.“Người Mĩ thống trị châu Mĩ”.

B.“Châu Mĩ của người Mĩ”.

C.“Châu Mĩ của người châu Mĩ”.

D.“Cái gậy lớn”.

Câu 9. Đầu thế kỷ XX, Mĩ đã áp dụng chính sách gì để xâm chiếm các nước Mĩ Latinh?

A.“ Cái gậy lớn”.

B.“Ngoại giao đồng đôla”.

C.“Chính sách Liên minh”.

D.“ Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla”.

Câu 10. Mục đích của những chính sách mà Mĩ áp dụng tại các nước Mĩ Latinh là

A.biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của Mĩ.

B.giúp các nước Mĩ Latinh thoát khỏi thực dân Bồ Đào Nha.

C.giúp các nước Mĩ Latinh thoát khỏi thực dân Tây Ban Nha.

D.giành độc lập cho Mĩ Latinh.

Câu 11. Đặc điểm nổi bật của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh trong thế kỷ XIX là

A.giành được thắng lợi, một loạt nước CH đã ra đời trong những năm 20 của thế kỷ XIX.

B.phong trào GPDT ở Mĩ Latinh chủ yếu do g/c quý tộc PK lãnh đạo.

C.toàn bộ Mĩ Latinh đã được giải phóng khỏi ách thống trị của CNTD.

D.một số nước như Cuba, quần đảo Ăng-ti, Guy-a-na đã giành được độc lập.

Câu 12. Nước nào có phần thuộc địa ở châu Phi rộng lớn nhất?

A.Anh.                                    B. Pháp.                                  C. Mĩ.              D. Hà Lan.

Câu 13. Đến đầu thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh có gì khác so với châu Phi?

A.Chưa giành được thắng lợi.

B.Nhiều nước giành được độc lập.

C.Trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

D.Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh.

Câu 14. Sự kiện nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh chống thực dân của các nước Mỹ Latinh vào cuối thế kỷ XVIII?

A.cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ,….

B.cuộc cách mạng tư sản Pháp,….

C.cuộc cải cách nông nô ở Nga,…..

D.cuộc chiến tranh giành độc lập ở bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp.

Câu 15. Tác động của những chính sách do Mĩ đề ra đối với khu vực Mĩ Latinh vào cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX đã

A.làm bùng nổ phong trào đấu tranh chống chế độ tay sai thân Mĩ.

B.thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc phát triển.

C.thúc đẩy nền kinh tế Mĩ Latinh phát triển.

D.làm xuất hiện nhiều giai cấp mới.

Bài tập vận dụng Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Công nhân đồn điền cao su ở Công gô thuộc Bỉ – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi?

A.Lục địa châu Phi rộng lớn, giàu tài nguyên

B.Trình độ phát triển chung của châu Phi thấp, chưa biết sử dụng đồ sắt

C.Các nước tư bản phương Tây cạnh tranh gay gắt để tìm thị trường

D.Dân cư sinh sống ở châu Phi thưa thớt, trình độ dân chí thấp

Câu 2. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?

A.Những năm 50 – 60 của thế kỉ XIX

B. Những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX

C.Những năm 70 – 80 của thế kỉ XIX

D. Những năm 80 – 90 của thế kỉ XIX

Câu 3. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi khi

A.Kênh đào Xuyê hoàn thành

B. Kênh đào Panama hoàn hành

C.Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ

D. Chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu

Câu 4. Một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Ai Cập năm 1882 là

A.Đức độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

B. Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

C.Pháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

D. Bồ Đào Nha độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

Câu 5. Các nước phương Tây xâm chiếm hệ thống huộc địa ở châu Phi theo thứ tự là

A.Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ                          B. Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ

C.Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Bỉ                          D. Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha

Câu 6. Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?

A.Đầu thế kỉ XIX       B. Giữa thế kỉ XIX                 C. Cuối thế kỉ XIX       D. Đầu thế kỉ XX

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) – Thực dân Pháp chia nhau châu Phi

Câu 7. Ý không phản ánh điểm giống nhau trong chin sách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Phi và châu Á là

A.Chế độ cai trị hà khắc                   B. Cấu kết với phong kiến và các thế lực tay sai

C.Đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp        D. Thực hiện chính sách “chia để trị”

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 – 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?

A.Thực dân Anh       B. Thực dân Bồ Đào Nha

C. Thực dân Pháp       D. Thực dân Tây Ban Nha

Khởi nghĩa của Abd el-Kader(Angerie) – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Câu 9. Người đứng đầu tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” là

A.Đại tá Átmét Arabi       B. Ápđen Cađe      C. Muhamét Átmét       D. Ápđen Phata en Sisi

Câu 10. Tổ chức chính trị bí mậ “Ai Cập trẻ” được thành lập, đã

A.Kêu gọi đối phó với các thế lực thù địch

B. Tập hợp, tổ chức những thanh niên yêu nước

C.Chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang

D. Đề ra những cải cách mang tính chất tư sản

Câu 11. Người lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Xuđăng năm 1882 là

A.Nhà sư Pucômbô                                         B. Nhà chính trị Ápđen Cađe

C.Nhà quân sự Átmét Arabi                           D. Nhà truyền giáo Muhamét Átmét

Câu 12. Cuối thế kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây được xem là tiêu biểu nhất?

A.Cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập

B. Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri

C.Cuộc đấu tranh của nhân dân Môdămbích

D. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Êtiôpia

Abd el-Kader (Angieri) – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Câu 13. Nhân dân Êtiôpia đã bảo vệ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân

A.Anh                         B. Pháp                       C. Đức                         D. Italia

Câu 14. Hai nước ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là

A.Êtiôpia và Ai Cập                B. Angiêri và Tuynidi

C. Xuđăng và Ănggôla             D. Êtiôpia và Libêria

Câu 15. Quân Italia đã bị thảm bại trong trận đánh nào ở Êtiôpia

A.Adua            B. Hôlétta                   C. Sentada                              D. Ápđi Ababa

Câu 16. Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân châu Phi là

A.Các phong trào diễn ra lẻ tẻ                  B. Chưa có chính đảng lãnh đạo

C.Chưa có sự liên kết đấu tranh                D. Trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch

Câu 17. Khu vực Mĩ Latinh bao gồm

A.Toàn bộ khu vực phía Tây của châu Mĩ

B.Toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ

C.Trung Mĩ, Nam Mĩ một phần Bắc Mĩ và những quần đảo thuộc vùng biển Caribê

D.Bắc Mĩ, Trung Mĩ, một phần Nam Mĩ

Câu 18. Thực dân phương Tây đã thống trị các nước Mĩ Latinh từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII là

A.Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha       B. Anh, Tây Ban Nha

C. Pháp, Bồ Đào Nha       D. Đức, Hà Lan

Câu 19. Chính sách thống trị nổi bật của thực dân phương Tây ở Mĩ Latinh là

A.Thiết lập chế độ thống trị phản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốc

B.Thi hành chính sách thực dân mới, trao quyền cho người bản xứ

C.Lôi kéo lực lượng tay sai, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc

D.Thành lập các tổ chức chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc

Câu 20. Nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh được thành lập năm 1804 là

A.Pêru             B. Haiti                       C. Mêhicô                   D. Puéchiến tranhô Ricô

Câu 21. Cuộc đấu tranh của nhân dân Haiti dưới sự lãnh đạo của Tút-xanh Lu-véc-tuy-a(Ha-i- ti) nhằm chống lại kẻ thù là

Tút-xanh Lu-véc-tuy-a(Ha-i- ti) – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

A.Pháp            B. Italia                                   C. Tây Ban Nha          D. Bồ Đào Nha

Câu 22. Các quốc gia độc lập ở châu Mĩ Latinh lần lượt được hình thành vào thời gian nào?

A.Hai thập niên đầu thế kỉ XVIII                              B. Hai thập niên cuối thế kỉ XVIII

C.Hai thập niên đầu thế kỉ XIX                                  D. Hai thập niên cuối thế kỉ XIX

Câu 23. Sau khi giành được độc lập, vấn đề quan trọng nhất mà nhân dân Mĩ Latinh phải tiếp tục đối mặ là

A.Tình trạng nghèo đói                                               B. Kinh tế, xã hội lạc hậu

C.Các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo                          D. Chính sách bành trướng của Mĩ

Câu 24. Học thuyết của Mĩ về châu Mĩ Latinh có tên gọi là

A.Học thuyết Mơnrô       B. Học thuyết đôminô

C. Học thuyết Aixenhao       D. Học thuyết Truman

Câu 25. Mục đích của Mĩ trong việc đề xướng học thuyết “Châu Mĩ của người châu Mĩ” ở thế kỉ XIX là

A.Giúp đỡ nhân dân các nước Mĩ Latinh

B.Vì quyền lợi của mọi công dân Mĩ Latinh

C.Bảo vệ độc lập, chủ quyền cho các nước Mĩ Latinh

D.Độc chiếm khu vực Mĩ Latinh, biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của Mĩ

Câu 26. Để thực hiện học thuyết Mơnrô về châu Mĩ Latinh, Mĩ đã làm gì?

A.Thành lập tổ chức chính trị và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

B.Thiết lập liên minh quân sự và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

C.Dung chính sách ngoại giao để mua chuộc, chia rẽ các nước

D.Dùng chính sách kinh tế để khống chế, nô dịch các nước

Câu 27. Ý nào không phản ánh đúng ý đồ của Mĩ trong việc thành lập tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ “ (gọi tắt là Liên Mĩ) năm 1889?

A.Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh

B.Đoàn kết với các nước châu Mĩ để cùng phát triển

C.Lấy danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ nhằm biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế quốc Mĩ

D.Độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có ở Mĩ Latinh

Câu 28. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha nhằm mục đích gì?

A.Tranh giành ảnh hưởng với Tây Ban Nha tại khu vực Mĩ Latinh

B. Thể hiện sức mạnh của Mĩ ở khu vực Mĩ Latinh

C.Chiếm những thuộc địa của Tây Ban Nha

D. Đánh bại thực dân Tây Ban Nha

Câu 29. Chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” được Mĩ đề xướng vào thời gian nào?

A.Cuối thế kỉ XIX                  B. Đầu thế kỉ XX

C. Giữa thế kỉ XX                  D. Cuối thế kỉ XX

Câu 30. Thực chất của chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” là

A.Dùng sức mạnh kinh tế, ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc Mĩ

B.Dùng sức mạnh quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc Mĩ

C.Dùng sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc vào Mĩ

D.Dùng sức mạnh của đồng đôla để chia các nước Mĩ Latinh, từ đó ép các nước này phải phụ thuộc Mĩ

Câu 31. Chính sách mà Mĩ đã thực hiện ở khu vực Mĩ Latinh từ đầu thế kỉ XX chính là biểu hiện của

A.Chủ nghĩa thực dân mới       B. Chủ nghĩa thực dân cũ

C. Sự đồng hóa dân tộc       D. Sự nô dịch văn hóa

Trên đây là bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX). Chúc các em ôn thi tốt!

Related Posts

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *