Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 7 năm 2017-2018

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 7 năm 2017-2018

A. Trắc nghiệm (4 điểm):

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: (0,5 đ) Trong xã hội phong kiến có giai cấp nào?

A. Giai cấp địa chủ và nông nô ở phương Đông.

B. Giai cấp địa chủ và nông dân lĩnh canh ở phương Đông.

C. Giai cấp lãnh chúa và nông nô ở phương Tây.

D. Giai cấp lãnh chúa và địa chủ ở phương Tây.

Câu 2: (0,5 đ) Tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê gồm:

A. Đứng đầu nhà nước là vua. Giúp việc cho vua có thái sư và đại sư.

B. Đứng đầu nhà nước là tiết độ sứ.

C. Giúp việc cho tiết độ sứ có thái sư và đại sư.

D. Dưới vua là các chức quan văn và quan võ.

Câu 3. (2 đ) Chọn từ thích hợp hoàn thành đoạn trích sau ( C Cô-lôm-bô, 1498,1519, Ma-gien-lan, Trái Đất, Mặt Trăng).

B. Đi-a-xơ đã đi vòng quanh điểm cực Nam của châu Phi vào năm 1487. Mười năm sau, Va-xcô đơ Ga-ma cũng đi qua đây để đến năm ……………, đã cập bến Ca-li-cút ở phía tây nam Ấn Độ;………………….. “ tìm ra” Châu Mỹ năm 1492 và đoàn thám hiểm của

…………………….. lần đầu tiên đã đi vòng quanh………………… hết gần 3 năm,từ năm 1519-1522.

Câu 4. (1 đ) Nối cột A với cột B cho phù hợp

Cột A (thời gian) Cột B (sự kiện)
Năm 965 Nhà Lý thành lập
Năm 979 Loạn 12 sứ quân
Năm 1009 Kháng chiến chống quân Mông Cổ
Năm 1258 Nhà Tiền Lê thành lập
Nhà Hồ Thành lập

B. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên.(3 điểm)

Câu 2: Hồ Quý Ly đã làm những điều gì để giúp đất nước của ông phát triển? Em có suy nghĩ gì về nhân vật Hồ Quý Ly? (3 điểm)

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 7

A/ Trắc nghiệm : 4 điểm

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu 1 2
Đáp án B-C A-D

Câu 3. (2 đ) Chọn từ thích hợp hoàn thành đoạn trích sau (C. Cô-lôm-bô, 1498,1519, Ma-gien-lan, Trái Đất, Mặt Trăng).

B. Đi-a-xơ đã đi vòng quanh điểm cực Nam của châu Phi vào năm 1487. Mười năm sau, Va-xcô đơ Ga-ma cũng đi qua đây để đến năm 1498 đã cập bến Ca-li-cút ở phía tây nam Ấn Độ; C. Cô-lôm-bô “ tìm ra” Châu Mỹ năm 1492 và đoàn thám hiểm của Ma-gien-lan lần đầu tiên đã đi vòng quanh Trái Đất hết gần 3 năm,từ năm 1519-1522.

Câu 4. (1 đ) Nối cột A với cột B cho phù hợp

Cột A (thời gian) Cột B (sự kiện)
Năm 965 Nhà Lý thành lập
Năm 979 Loạn 12 sứ quân
Năm 1009 Kháng chiến chống quân Mông Cổ
Năm 1258 Nhà Tiền Lê thành lập

B/ Tự luân: 6 điểm

Đáp án Biểu điểm
Câu 1: Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên.(3 điểm)

Nguyên nhân thắng lợi:

– Sự ủng hộ của tất cả các tầng lớp nhân dân

– Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là sự đoàn kết giữa triều đình và nhân dân.

– Sự lãnh đạo tài năng của Trần Quốc Tuấn.

– Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.

Ý nghĩa lịch sử:

– Đập tan tham vọng xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

– Đánh tan kẻ thù hùng mạnh nhất bấy giờ.

– Củng cố niềm tin cho nhân dân.

– Xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam.

– Để lại bài học vô giá là dựa vào dân để đánh giặc.

Câu 2: Hồ Quý Ly đã làm những điều gì để giúp đất nước của ông phát triển? Em có suy nghĩ gì về nhân vật Hồ Quý Ly? (3 điểm)

Hồ Quý Ly đã làm những điều gì để giúp đất nước của ông phát triển

– Cải cách của Hồ Quý Ly:

+ Về chính trị: Chọn những người tài, thân cận giúp đỡ mình

+ Về kinh tế tài chính: phát hành tiền giấy, ban hành chính sách hạn điền

+ Về xã hội: Ban hành chính sách hạn chế nô tỳ

+ Về văn hóa, giáo dục: Sửa đổi chế độ thi cử

+ Về quân sự: Tăng cường củng cố quốc phòng quân sự

* Suy nghĩ về nhân vật Hồ Quý Ly (1đ): là một người tài năng, có tầm nhìn chiến lược. Là người có lòng yêu nước.

 

Với “Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 7” tham khảo chúc các bạn học tốt!

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *