Các bài tập về este thường gặp

Một số bài tập về este giúp bạn củng cố lại những kiến thức đã học trong chương trình. Nâng cao kiến thức giúp bạn hiểu và ôn tập tốt hơn.

1/ Trắc nghiệm lý thuyết bài tập về este

Dạng bài tập về este xác định công thức cấu tạo

Câu 1. Cho Benzyl axetat là 1 este có mùi thơm hoa nhài. Vậy công thức của benzyl axetat là:

 1. C6H5-COO-CH3
 2. CH3-COO-CH2-C6H5
 3. CH3-COO-C6H5
 4. C6H5-CH2-COO-CH3

Câu 2. Trong các este sau este nào khi thủy phân trong môi trường kiềm sẽ tạo ra 2 muối hữu cơ ?

 1. C6H5COOCH2CH=CH2.
 2. CH2=CHCH2COOC6H5.
 3. CH3COOCH=CHC6H5.
 4. C6H5CH2COOCH=CH2.

Câu 3.  Cho hợp chất X có công thức phân tử là C4H6O2. Thủy phân X  ta thu được 1 axit Y và 1 anđehit Z. Khi Oxi hóa Z ta thu được Y. Khi trùng hợp X cho ra 1 polime. Vậy công thức cấu tạo của X là

 1. HCOOC3H5.
 2. C2H3COOCH3.
 3. CH3COOC2H3.
 4. C3H5COOH.

Câu 4. Loại este nào sau đây khi thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ  và đều tham gia phản ứng tráng bạc ?

 1. CH3COOC2H5.
 2. CH3COOCH=CH2.
 3. HCOOCH2CH=CH2.
 4. HCOOCH=CH-CH3.

Câu 5. Công thức phân tử của chất hữu cơ X là C4H6O2, biết: muối Y . viết công thức cấu tạo của X là :

 1. CH2=CH-CH2-COOH.
 2. CH2=CHCOOCH3.
 3. HCOOCH2–CH=CH2.
 4. CH3COOCH=CH2.

Câu 6. Một chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O2Cl2. Cho  X phản ứng với dung dịch NaOH ta thu được HO-CH2-COONa, etylenglicol và NaCl. Xác định công thức cấu tạo của X là

 1. CH2Cl-COO-CHCl-CH3.
 2. CH3-COO-CHCl-CH2Cl.
 3. CHCl2-COO-CH2CH3.
 4. CH2Cl-COO-CH2-CH2Cl.

Câu 7. Cho 2 este X, Y là dẫn xuất của benzen, X,Y đều có công thức phân tử là C9H8O2; X và Y đều phản ứng cộng hợp với Brom với tỉ lệ mol 1:1. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH cho 1 muối và 1 anđehit. Khi Y tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 2 muối và nước, các muối này đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối củahợp chất CH3COONa. Tìm công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

 1. HOOC-C6H4-CH=CHvà CH2=CH-COOC6H5.
 2. C6H5COOCH=CH2và C6H5-CH=CH-COOH.
 3. HCOO-C6H4-CH=CH2và HCOOCH=CH-C6H5.
 4. C6H5COO-CH=CH2và CH2=CH-COOC6H5.

Câu 8. Cho các chất sau : etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua và  ancol benzylic, p-crezol. Trong số các chất này, có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

1. 4.                     2. 6.                      3. 5.                      4. 3.

Câu 9.Cho công thức phân tử hợp chất X là C3H5Br3. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 1 hợp chất tạp chức ancol bậc I và anđehit. Xác định công thức cấu tạo của X:

 1. CH3-CHBr-CHBr2.
 2. CH2Br-CH2-CHBr2.
 3. CH2Br-CHBr-CH2Br.
 4. CH3-CBr2-CH2Br.

Câu 10. Cho ba hợp chất hữu cơ mạch hở là X, Y, Z cùng công thức phân tử C3H6Ovà có các tính chất: X, Y tham gia phản ứng tráng bạc; X, Z tác dụng được với dung dịch NaOH. Vậy các chất X, Y, Z lần lượt là:

 1. CH2(OH)-CH2-CHO, C2H5-COOH, CH3-COO-CH3.
 2. HCOO-C2H5, CH3-CH(OH)-CHO, OHC-CH2-CHO.
 3. CH3-COO-CH3, CH3-CH(OH)-CHO, HCOO-C2H5.
 4. HCOO-C2H5, CH3-CH(OH)-CHO, C2H5-COOH.

Dạng bài tập về tính chất hóa học của este

Câu 11. Câu nào sau đây là không đúng ?

 1. Metyl fomat có công thức phân tử là C2H4O2.
 2. Metyl fomat là este của 1 axit etanoic.
 3. Metyl fomat có thể tham gia vào phản ứng tráng bạc.
 4. Khi thuỷ phân metyl fomat sẽ tạo ra ancol metylic và axit fomic.

Câu 12. Bài tập về este khi nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần chọn đáp án đúng

 1. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5
 2. C2H5Cl < CH3COOCH< C2H5OH < CH3
 3. CH3OH < CH3CH2OH < NH3< HCl.
 4. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F.

Câu 13. Cho các chất: phenol, axit acrylic, axit fomic, metyl axetat lần lượt phản ứng với Na và dung dịch NaOH đun nóng. Ta có số trường hợp có phản ứng xảy ra

1. 5                 2. 6.                     3. 7.                      4. 8.

Câu 14. Cho este X có công thức phân tử là C4H8O2. Cho biết: X  Y1 + Y2 ; Y1   Y2. Hãy cho biết tên gọi của X :

 1. isopropyl fomat.
 2. etyl axetat.
 3. metyl propionat.
 4. n-propyl fomat.

Câu 15. Bài tập về este cho một hợp chất mạch hở X có công thức phân tử là C4H6O2. Cho biết số đồng phân tối đa của X có thể có là:

1.3              2. 4.                      3. 5                       4. 6.

Câu 16. Cho biết tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức và mạch hở, có 1 cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng tráng bạc là

1.4                      2.5                     3. 8.                      4. 9.

2/ Trắc nghiệm bài tập về este

Bài 1: Bài tập về este khi cho một Este X có CTPT C9H8O2 tác dụng với 1 lượng tối đa dd NaOH đun nóng thu được dd Y chỉ chứa 2i muối. Thêm dd Br2 dư vào dd Y (sau khi được axit hóa bằng dd HCl loãng dư) ta thu được 43,8 gam kết tủa có chứa 4 nguyên tử Br trong phân tử. Vậy tổng khối lượng của muối trong Y là:

 1. 20,6 gam.
 2. 21 gam.
 3. 28 gam.
 4. 33,1 gam.

Bài 2: Đun 3,0 gam hợp chất CH3COOH với 4,6 gam C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc) ta thu được m gam CH3COOC2H5. Cho biết hiệu suất phản ứng este hoá là 50%. Tính giá trị của m:

 1. 1,1.
 2. 2,2.
 3. 4,4.
 4. 8.8.

Bài 3: Cho phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 trong dd NaOH (vừa đủ), ta thu được dd chứa m gam muối. Tính giá trị của m là:

 1. 4,1.
 2. 8,2.
 3. 6,8.
 4. 3,4.

Bài 5: Cho phản ứng xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat với 200 ml dd NaOH 0,2M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta cô cạn dd thu được 1 chất rắn khan có khối lượng:

 1. 8,56 gam.
 2. 3,28 gam.
 3. 10,4 gam.
 4. 8,2 gam.

Bài 6: Khi xà phòng hóa hoàn toàn 8,88 gam hỗn hợp 2 este có CTPT C3H6O2 (có số mol bằng nhau) bằng dd NaOH ta thu được bao nhiêu gam muối:

 1. 9 gam.
 2. 4,08 gam.
 3. 4,92 gam.
 4. 8,32 gam.

Hi vọng thông qua một số bài tập về este này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn kiến thức về este giúp bạn tự tin hơn trong việc ôn luyện môn hóa học.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *