Đề thi THPT Quốc gia môn sinh học năm 2017

Đề thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học Năm 2017- Có đáp án

Câu 81. Theo thuyết tiến hóa hiện đại , một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố nào sau đây?

A. Đột biến

B. Giao phối không ngẫu nhiên

C. Chọn lọc tự nhiên

D. Các yếu tố ngẫu nhiên

Câu 82. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n.Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là:

A.4n

B.n

C.3n

D.2n

Câu 83. Théo lý thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBBDd tạo ra tối thiểu bao nhiêu loại giao tử:

A. 8

B.2

C.4

d.6

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở kì nào sau đây?

A. Kì Silura

B. Kì Đêvôn

C. Kì Pecmi

D. Kì Ocđôvic

Câu 85. Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ này là quan hệ:

A. Hội sinh

B. Kí sinh

C. ức chế-cảm nhiễm

D. cộng sinh

Câu 86. Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA:0,48Aa:0,36aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu:

A.0,3

B.0,4

C.0,6

D.0,5

Câu 87. Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?

A. Xitozin

B. Uraxin

C.Timin

D.Adenin

Câu 88. Ở người, hội chứng nào sau đây xuất hiện ở nữ giới?

A. Hội chứng Tocno

B. Hội chúng AIDS

C. Hội chứng Đao

D. Hội chứng Claiphento

Câu 89.Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu?

A. Lai tế bào sinh dưỡng

B. Gây đột biến nhân tạo

C. Nhân bản vô tính

D. Cấy truyền phôi

Câu 90. Theo thuyết tiến hóa, nhân tố đột biến có vai trò nào sau đây?

A. Quy định chiều hướng tiến hóa

B. Làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

C. Tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể

D. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa

 

 

 

Đáp án đề thi THPT quốc gia môn hóa

81.D

82.A

83.C

84.B

85.A

86.A

87.C

88.C

89.D

90.C

91.A

92.C

93.D

94.B

95.C

96.D

97.D

98.B

99.B

100.D

101.B

102.D

103.B

104.D

105.D

106.C

107.C

108.C

109B

110.C

111.D

112.C

113.B

114.B

115.C

116.B

117.C

118.C

119.D

120.D

Trên đây là đáp án và đê thi thpt quốc gia môn sinh học năm 2017, các bạn tham khảo nhé, chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

 

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *