Đề thi thử THPT quốc gia môn địa lý năm học 2017-2018

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ

NĂM HỌC 2017-2018

Câu I (2,0 điểm)

a. Hai vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?Hãy nêu những hậu quả và biện pháp chủ yếu để phòng chống thiên tai hạn hán.

b. Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số Việt Nam theo nhóm tuổi giai đoạn 1999 – 2014

                                                                                                                    (đơn vị: %)

Nhóm tuổi 1999 2009 2014
0-14 33,6 25,0 23,5
15-60 58,3 66,0 66,0
Trên 60 8,1 9,0 10,5
Tổng 100 100 100

 

a. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta giai đoạn 1999 -2014

b. Phân tích những thuận lợi của cơ cấu “Dân số vàng” (giai đoạn số dân trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ rất cao) đối với phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện nay.

Câu II (2,0 điểm)     Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 hãy:

a. Kể tên các di sản thiên nhiên thế giới và di sản văn hoá thế giới của nước ta.

b. Hãy sắp xếp các bãi biển sau của nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam:  Cửa Lò, Vũng Tàu, Mũi Né, Thuận An, Nha Trang, Đồ Sơn, Trà Cổ.

Câu III (3,0 điểm)

a. Chứng minh rằng hoạt động xuất khẩu nước ta có những chuyển biến rõ rệt sau đổi mới nhưng hiện nay nước ta vẫn là nước nhập siêu?

b. Hãy nêu những tiềm năng để phát triển nghề cá (khai thác sinh vật biển) ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.Tại sao ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ cần phải phát triển mạnh đánh bắt xa bờ?

Câu IV: (3,0 điểm)     Cho bảng số liệu:

             TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

(đơn vị :tỉ đồng)

Năm 2000 2010
Kinh tế nhà nước 170 141 668 300
Kinh tế ngoài nhà nước 212 879 941 814
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 58 626 370 800

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt nam 2010, NXB Thống kê 2011)

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiệnqui mô và cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2000 và 2010.

b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra nhận xét

—— ————

– Thí sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam (NXB giáo dục Việt Nam từ 2009) khi làm bài thi.

– Giám thị không giải thích gì thêm.

Hướng dẫn chấm đề thi thử THPT quốc gia môn địa lý năm học 2017-2018 kèm biểu điểm chi tiết.

 

 

Câu Ý Nội dung Điểm
I

(2,0

điểm)

1 Hai vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?Hãy nêu những hậu quả và biện pháp chủ yếu để phòng chống thiên tai hạn hán. 1,0
  – Hai vấn đề quan trọng nhất trong báo vệ môi trường:

+Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường(d/c)

+Tình trạng ô nhiễm môi trường đất,không khí,nước(d/c)

– Hậu quả hạn hán:mất mùa, cháy rừng, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt

­

– Biện pháp phòng chống:Trồng rừng,xây dựng hệ thống thủy lợi,trồng cây chịu hạn.

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25

2 a.Nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta giai đoạn 1999 -2014

b. Phân tích những thuận lợi của  cơ cấu “Dân số vàng” (giai đoạn số dân trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao) đối với phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện nay.

1,0
a.

 – Cơ cấu dân số theo độ tuổi giai đoạn 1999-2014 có sự chuyển dịch nhanh( d/c)

Cơ cấu dân số chuyển từ dân số trẻ sang dân số già

 

0,25

0,25

b.

– Lực lượng lao động dồi dào, trẻ( số người lao động gấp đôi số người phụ thuộc) thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh,  thuận lợi tiếp thu công nghệ.

– Nhóm dân số 0-14 tuổi giảm nhanh tạo điều kiện cho nâng cao chất lượng giáo dục,nguồn lao động,giảm bớt chi phí y tế,phúc lợi xã hội.

 

0,25

 

 

0,25

 

II

(2,0

điểm)

1 Kể tên các di sản thiên nhiên thế giới và di sản văn hoá thế giới của nước ta.  
– Di sản thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long, Phong Nha-Kẻ Bàng

– Di sản văn hoá thế gới: Cố đô Huế, Di tích Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An

0,5

 

0,5

2 Sắp xếp các bãi biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam: 1,0
Trà Cổ, Đồ Sơn, Cửa Lò, Thận An,Nha Trang, Mũi Né,Vũng Tàu.

(đúng thứ tự 2-3 địa danh cho 0,25đ; 4 địa danh cho 0,5đ; 5 địa danh cho 0,75đ; 6-7 địa danh cho 1,0 đ)

III

(3,0

điểm)

1 Chứng minh rằng hoạt động xuất khẩu nước ta có những chuyển biến rỏ rệt sau đổi mới nhưng hiện nay nước ta vẫn là nước nhập siêu? 1,5
* Hoạt động xuất nhập khẩu đang có sự chuyển biến rõ rệt:

+ Giá trị XK liên tục tăng: 1990 đạt 2,4 tỷ USD tăng lên 32,4 tỷ USD vào năm 2005.(Hoặc số liệu của At lát VN từ 14,5 tỷ USD lên 48,6 tỷ USD giai đoạn  2000-2007)

+ Các mặt hàng XK ngày càng phong phú: hàng CN nặng và khoáng sản, hàng CN nhẹ và tiểu thủ CN, hàng nông lâm thuỷ sản.

+ Thị trường XK lớn nhất hiện nay là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc.

 

* Nước tà là nước nhập siêu: năm 2005, giá trị nhập khẩu đạt 36,8 tỉ USD cao hơn giá trị xuất khẩu 4,4 tỉ USD (hoặc theo At lát VN năm 2007 xuất khẩu cao hơn nhập khẩu 14,2 tỷ USD)

 

0,5

 

0,25

0,25

 

0,5

2  Hãy nêu những tiềm năng để phát triển nghề cá (khai thác sinh vật biển) ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.Tại sao ở đây cần phải phát triển mạnh đánh bắt xa bờ? 1,5
a. Tiềm năng: – Đánh bắt:

+ Tỉnh nào cũng giáp biển,giàu nguồn lợi hải sản

+Có 2 ngư trường trọng điểm Ninh Thuận-Bình Thuận; Trường Sa-Hoàng Sa

– Nuôi trồng: Bờ biển có nhiều vũng vịnh,đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nhất là tôm hùm,tôm sú

b. Cần phải phát triển đánh bắt xa bờ vì:

+ Có hiệu quả kinh tế cao,bảo vệ nguồn lợi ven bờ

+Khẳng định chủ quyền và góp phần bảo vệ biển –đảo nước ta

0,25

 

0,5

 

0,25

 

0,25

0,25

IV

(3,0

điểm)

1 Vẽ biểu đồ 2,0
* Yêu cầu

–         Xử lý số liệu đúng: (sai số +;- 0,2)

CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (đơn vị: %)

Năm 2000 2010
Kinh tế nhà nước 38,5 33,7
Kinh tế ngoài nhà nước 48,2 47,5
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 13,3 18,8
Tổng 100 100

– Tính đúng bán kính (chọn R2000 = 1đvbk; R2010 = 2,1 đvbk),

– Vẽ biểu đồ tròn, chính xác số liệu, có tên, chú giải

(nếu thiếu hoặc sai mỗi ý trừ 0,25 đ);vẽ biểu đồ khác không cho điểm.

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

1,25

2 Nhận xét 1,0
– Qui mô

+Giá trị tổng sản phẩm của thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong tổng sản phẩm trong nước lớn nhất , tiếp đến là của thành phần kinh tế nhà nước, thấp nhất là thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (d/c)

+ Từ năm 2000 đến năm 2010, GDP cá nước tăng 4,49 lần;  trong đó  thành phần kinh tế nhà nước tăng 3,90 lần, thành phần kinh tế ngoài nhà nước tăng 4,42 lần, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,32 lần

– Cơ cấu

+ Tỉ trọng của thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong tổng sản phẩm trong nước lớn nhất , tiếp đến là của thành phần kinh tế nhà nước, thấp nhất là thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (d/c)

+Từ năm 2000 đến năm 2010, cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế có sự thay đổi: Tỉ trọng của thành phần kinh tế nhà nước giảm tương đối nhanh, thành phần kinh tế ngoài nhà nước giảm  nhẹ, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh (d/c)

 

0,25

 

 

0,25

 

0,25

 

 

 

0,25

Trên đây là đề thi thử THPT quốc gia môn địa lý năm học 2017-2018 kèm đáp án và biểu điểm chi tiết. Các em cùng tham khảo nhé.

Chúc các em học tốt!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *