Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại – Đề cương ôn thi lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Phần 1 : Trắc nghiệm

Câu 1. La-phông-ten là nhà ngụ ngôn cổ điển nước nào?

A.Anh.                        B. Pháp.                      C.Đức.                        D.Nga.

Trang bìa của truyện Ngụ ngôn của La Phông-ten – Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Câu 2. Ai là đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp?

A.Cooc-nây.    B. La-phông-ten.         C. Mô-li-e.                   D. Víc-to Huy-gô.

Câu 3. Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức trong buổi đầu thời cận đại là

A.Mô-da.                    B. Trai-cốp-xki.           C. Bét-to-ven. D. Pi-cát-xô.

Câu 4. Nhà văn tiêu biểu cho nền văn học Pháp thế kỉ XIX- XX là

A.Lép-tôn-xtôi.           B.Vích-to Huy-gô.                  C. Lỗ Tấn.       D. Mác Tuên.

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại – Những người khốn khổ của Vích to Huy go

Câu 5. Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Lép-tôn-xtôi là

A.”Những người khốn khổ”.

B.”Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoay-ơ”.

C.”Chiến tranh và hòa bình”. 

D.”Những người I-nô-xăng đi du lịch”.

Câu 6. Những bản giao hưởng nổi tiếng số 3, số 5, số 9 của nhà soạn nhạc

A.Mô- da.                                                       B. Bét- tô-ven.

C.Trai- cốp- xki.                                              D. Sô- panh.

Bét- tô-ven-Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Câu 7. Buổi đầu thời Cận đại, những ngành nào có vai trò quan trọng trong tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến ?

A.Văn học, nghệ thuật, tư tưởng.

B.Nghệ thuật , âm nhạc, mĩ thuật.

C.Tư tưởng, tôn giáo, văn học.

D.Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa.

Câu 8. Thời Cận đại, ở phương Đông , quốc gia nào đã xuất hiện nhiều nhà văn hóa lớn ?

A.Ấn Độ.                                            B. Nhật Bản.

C.Trung Quốc.                                                D. Hàn Quốc.

Câu 9. Ai là đại biểu xuất sắc cho nền hài kịch cổ điển Pháp?

A.Cooc-nây.                                        B. La-phông-ten.

C.Vích-to Huy-gô.                              D. Mô-li-e.

Câu 10. Câu truyện ngụ ngôn “ Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai ?

A.La- phong-ten.                                            B. Ru- xô.

C.Von- te.                                           D. Mông-tex-ki-ơ.

Câu 11. An- đéc-xen là nhà văn nổi tiếng của quốc gia nào ?

A.Nước Anh.                                      B. Nước Pháp.

C.Nước Nga.                                                  D. Đan Mạch.

Câu 12. Nhà thơ tình nổi tiếng của nước Nga buổi đầu thời cận đại là ai ?

A.Pu- skin.                                                      B. Vích-to Huy-gô.

C.Ra-bin-đra-nát Ta-go.                      D. Hô-xê Ri-dan.

Câu 13. Lô- mô- nô- xốp là nhà bác học nổi tiếng của nước nào ?

A.Anh.                        B. Nga.                        C. Pháp.                      D. Đức.

Câu 14. Vở balê “ Hồ thiên nga” là sáng tác của ai ?

A.Mô- da.                                                       B. Bét- tô-ven.

C.Trai- cốp- xki.                                              D. Sô- panh.

Hồ thiên nga của Trai-cop-xki – Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Câu 15. Lê- nin đã đánh giá các tác phẩm của ai như “ tấm gương phản chiếu cách mạng Nga” ?

A.Lép-tôn-xtôi.                                               B.Vích-to Huy-gô.

C.Lỗ Tấn.                                                        D. Mác Tuên.

Câu 16. Tư tưởng “ Triết học Ánh sáng” thế kỉ XVII- XVIII có tác dụng gì ?

A.Dọn đường cho cách mạng Pháp 1789 thắng lợi.

B.Kìm hãm Cách mạng Pháp phát triển.

C.Kêu gọi mọi người đấu tranh bằng vũ lực.

D.Hạn chế ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến.

Câu 17. Trào lưu “ Triết học Ánh sáng” thế kỉ XVII- XVIII đã sản sinh ra những nhà tư tưởng

A.Xanh- xi-mông, Rút –xô, Vôn- te.

B.Phu- ri- ê, Vôn- te, Ô- oen.

C.Mông- te- xki-ơ, Rút-xô, Vôn- te.

D.Vôn- te, Mông- te-xki-ơ, Ô- oen.

Câu 18. Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVIII là ai?

A.Mô-li-e.                               B. Pu-skin.

C. Ban-dắc.                 D.La-phông –ten.

Câu 19. Hai tác phẩm nổi tiếng “Nhà thờ Đức Bà Pa-ri” và “Những người khốn khổ” của tác giả nào?

A.Ban-dắc.                                                                  B. Vích-to Huy-gô.

C.Lép Tôn-xtôi.                                                          D. Mác-xim Gooc-ki.

Câu 20.Tác phẩm nổi tiếng “AQ chính truyện” của nhà văn nào?

A.Hô-xê Mác-ti.                                                          B. Lỗ Tấn.

C.Hô-xê Ri-đan.                                                          D. Lép Tôn-xtôi.

Câu 21.Trong sự phát triển chung của văn hóa châu Âu thời cận đại đã xuất hiện một thiên tài Bét-tô-ven.Ông là ai?

A.Nhà văn vĩ đại người Áo.

B.Nhà bi kịch nổi tiếng người Pháp.

C.Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức.

D.Nhà họa sĩ nổi tiếng người Ba Lan.

Câu 22.Trong bối cảnh lịch sử từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII được gọi là

A.buổi đầu thời cận đại.

B.kết thúc thời cận đại.

C. trung kì thời cận đại.

D. buổi đầu thời hiện đại.

Câu 23. Từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là thời kì đánh dấu

A. sự khủng hoảng của chế độ phong kiến.

B. sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản.

C.sự phát triển của chế độ phong kiến.

D.sự phát triển của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

Câu 24. Nhà văn hóa lớn của Ấn Độ đạt giải Nô ben năm 1913 là ai?

A.Lỗ Tấn.                    B.Ta go.             C.Hô-xê Ri-đan.                      D.Hô-xê Mác-ti.

Câu 25. Ở Việt Nam có nhà bác học nào nổi tiếng trong thế kỉ XVIII?

A.Lê Hữu Trác.                                               B. Nguyễn Trường Tộ.

C.Lê Quý Đôn.                                               D. Lê Văn Hưu.

Bài tập vận dụng bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?

A.Sự giao lưu của các nền văn hóa

B.Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

C.Nền kinh tế ư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D.Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Câu 2. Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

A.Khẳng định những giá trị truyền thống

B.Làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa

C.Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư ưởng của giai cấp tư sản

D.Định hướng cho sự phát triển của các quốc gia

Câu 3. Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ

A.XVI             B. XVII                      C. XVIII         D. XIX

Câu 4. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

“Pierre Corneille (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền………………cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và……… cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền…………………. cổ điển Pháp…”

A.Chính kịch…bi kịch…hài kịch                               B. Bi kịch…nhà văn…hài kịch

C.Bi kịch…nhà văn…chính kịch                                D. Bi kịch… nhà thơ…hài kịch

Câu 5. Béttôven là nhà soạn nhạc thiên tài người

A.Anh                         B. Đức                                    C. Pháp                       D. Áo

Câu 6. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là

A.Traicốpxki (1840- 1893)       B. Béttôven (1770 – 1827)   C. Mooda (1756 – 1791)       D. Bach (1685 – 1750)

Câu 7. Rembran là họa sĩ đồ họa nổi tiếng thế giới ở thế kỉ

A.XVI             B. XVII                      C. XVIII          D. XIX

Câu 8. Rembran là người nước nào?

A.Anh              B. Hà Lan                  C. Pháp                        D. Áo

Câu 9. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ

A.XV- XVI                  B. XVI – XVII                     C. XVII – XVIII          D. XVIII – XIX

Câu 10. Được xem như “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là

A.Các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII

B. Các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

C.Các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

D. Các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

Câu 11. Hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, các nhà văn, nhà thơ đều thực hiện nhiệm vụ

A.Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội

B. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động

C.Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột

D. Bảo vệ những người nghèo khổ

Câu 12. Hãy sắp xếp tên tác giả cho phù hợp với tên các tác phẩm sau:

  1. Những người khốn khổ 2. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoayơ 3. Chiến tranh và hòa bình

A.Víchto Huygô, Mác Tuên, Lép Tônxtôi                 B. Lép Tônxtôi, Mác Tuên, Víchto Huygô

C.Víchto Huygô, Lép Tônxtôi, , Mác Tuên                D. Mác Tuên, Víchto Huygô, Lép Tônxtôi

Câu 13. Thơ Dâng là tác phẩm văn học của quốc gia nào?

A.Trung Quốc              B. Nhật Bản               C. Hàn Quốc               D. Ấn Độ

Câu 14. Thơ Dâng là tác phẩm văn học đạt giải Nôben năm 1913 vì

A.Thể hiện rõ tinh thần dân tộc và tinh thần nhân đạo sâu sắc

B.Thể hiện rõ tình yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc

C.Thể hiện rõ lòng yêu nước, đấu tranh vì nền hòa bình của nhân loại

D.Thể hiện rõ long yêu nước, yêu hòa bình và tinh hần nhân đạo sâu sắc

Câu 15. Nhật kí người điên và AQ chính truyện là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?

A.Tào Đình                 B. Cố Mạn                  C. Mạc Ngôn              D. Lỗ Tấn

Câu 16. Tác phẩm Đừng động vào tôi của nhà thơ Hôxê Ridan đã phản ánh

A.Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo

B. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia

C.Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Philíppin

D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia

Câu 17. Hôxê Máchiến tranhi là nhà văn nổi tiếng của

A.Mĩ                            B. Cuba                       C. Mêhicô        D. Vênêxuêla

Câu 18. Công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc được hoàn thành vào năm 1708 là

A.Điện Cremlin (Nga)       B. Thành Rôma (Italia)

C. Cung điện Vécxai (Pháp)       D. Cung điện Buốckinham (Anh)

Cung điện Véc-xai – bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Câu 19. Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX- đầu thế kí XX là

A.Pari (Pháp)       B. Luân Đôn (Anh)

C. Xanh pêtécbua (Nga)       D. Mađơrít (Tây Ban Nha

Trên đây là tổng hợp các kiến thức lịch sử 11 bài 7 dựa trên bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại. Chúc các em ôn thi tốt!

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *