Công thức tính chu vi và diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều -Toán lớp 4

Cách tính công thức tính chu vi và diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều.

Hình tam giác là hình được giới hạn bởi 3 điểm không thẳng hàng, do đó hình tam giác có 3 cạnh là 3 đoạn thẳng giới hạn bởi 3 điểm cho trước, 3 đỉnh ứng với 3 điểm cho trước, và 3 góc ứng với 3 điểm cho trước.

  1. Công thức tính chu vi tam giác

Chu vi tam giác bằng tổng 3 cạnh của tam giác đó.

P = a + b + c
P: chu vi tam giác
a,b,c: 3 cạnh của tam giác

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC, biết AB = 5cm, AC = 7cm, AC = 10cm. Tính chu vi tam giác ABC

giải: Chu vi tam giác ABC bằng:

P = AB + AC + BC = 5 +7 +10 = 22 (cm)

  1. Công thức tính diện tích tam giác

– Công thức tính diện tích tam giác thường:

 

Diện tích tam giác thường sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác.

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC, biết AH là chiều cao của tam giác ABC, AH = 5cm, BC = 6cm. Tính diện tích tam giác ABC.

GIẢI: Diện tích tam giác ABC bằng:

– Diện tích tam giác vuông:

 

Ví dục 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB=3cm, AC=4cm. Tính diện tích tam giác ABC.

giải: Diện tích tam giác ABC bằng:

– Diện tích tam giác cân:

 

Ví dục 4: Cho tam giác ABC cân tại A. Biết AH là chiều cao của tam giác ABC, AH=6cm, BC=8cm. Tính diện tích tam giác ABC.

giải: Diện tích tam giác ABC bằng:

– Diện tích tam giác đều:

 

Ví dụ 5: Cho tam giác đều ABC, biết cạnh bằng 6. Tính diện tích tam giác ABC.

giải: Diện tích tam giác ABC bằng:

Theo hướng dẫn của bài viết này, bạn đọc đã có thể hiểu hơn về công thức tính chu vi và diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều.
Chúc các bạn thành công!

 

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *