Công thức tính diện tích của một số hình cơ bản và bài tập lớp 4

Dưới đây onthitot.com tổng hợp một số công thức tính diện tích của các hình cơ bản. Bài viết này giúp các bạn học sinh ôn luyện tổng hợp lại các kiến thức tính toán diện tích của các hình.

I/ Công thức tính diện tích của một số hình cơ bản

1/ Công thức diện tích hình chữ nhật

S = a. b

trong đó ta có:

a: là độ dài chiều rộng của hình chữ nhật

b là độ dài chiều dài của hình chữ nhật

2/ Công thức tính diện tích hình vuông

S = a2 (a là chiều dài của 1 cạnh)

3/ Diện tích hình bình hành

S = a.h

Trong đó:

a: Chiều dài của 1 cạnh

h: chiều cao của hình bình hàng tương ứng với a.

4/ Diện tích hình thoi

S = ½ a.b (a, b là độ dài hai đường chéo)

5/ Công thức tính diện tích tam giác

S = ½ b.h

Trong đó:

b: độ dài cạnh đáy

h: chiều cao của tình tam giác

6/ Diện tích hình tròn

S = π . R2 (R : bán kính của hình tròn)

7/ Diện tích hình Thang

S = ½ (a + b).h

Trong đó:

a, b: chiều dài hai cạnh đáy

h: chiều cao của hình thang

II/ Bài tập

Bài 1: Cho tam giác vuông ABC vuông góc tại điểm B, cạnh đáy BC có chiều dài là 5cm, chiều cao của tam giác ABC là 2 cm. Tính diện tích của tam giác vuông ABC?

Giải:

Ta có cạnh đày BC = 5cm và chiều cao h = 2cm.

Từ đó suy ra S = ½ BC.h = ½ .5.2 = 5 cm

Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có độ dài cạnh AB = 6cm và độ dài cạnh BD = 3cm. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD

Giải:

Theo công thức tính diện tich hình chữ nhật ta có

S = AB.BD = 6.3 = 18cm

Bài 3: Cho hình thang ABCD có độ dài các cạnh là AB = 8cm, cạnh đáy CD = 13cm, chiều cao giữa 2 cạnh đáy của hình thang là 7cm. Tính diện tích hình thang ABCD

Giải:

Theo bài ta có chiều cao của hình thang là h = 7 cm

Theo công thức tính diện tích hình thang ta có

S = ½ (AB + CD).h = ½ (8 + 13).7 = 73,5 cm

Bài 4: Cho một hình tròn C có đường kính AB = 10 cm. Tính diện tích hình tròn?

Giải:

Ta có đường kính của hình tròn là d=10cm. => R = ½ d = ½ .10 = 5 cm

Diện tích hình tròn:

S = π. R2 = 3,14. 52 = 15,7 cm

Bài 5: Cho hình thoi ABCD có độ dài các đường chéo cắt nhau là bằng 6 cm và 8 cm. Tính diện tích hình thoi này?

Giải:

Theo công thức tính diện tích hình thoi thì ta có a = 6 cm và b = 8cm. => S = ½ (a .b) = ½ (6 x 8) = 21cm

Trên đây là một số bài tập áp dụng các công thức tính diện tích. Một số hình còn lại các bạn có thể dựa và các công thức để có thể tính được diện tích các hình

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *