Hình chữ nhật và công thức tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật – Bài tập vận dụng – Toán lớp 4

Hình chữ nhật là một trong các hình phổ biến nhất khi tính diện tích trong thực tế. Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các công thức tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật. Các bạn cùng tham khảo nhé:

  1. Định nghĩa hình chữ nhật.

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông, 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.

  1. Tính chất của hình chữ nhật.

– Chu vi hình chữ nhật là 1 số chia hết cho 2 nếu chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó là các số tự nhiên.

– Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi hình chữ nhật đó tăng lên a x 2 đơn vị.

– Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi hình chữ nhật đó tăng lên a x 2 đơn vị.

– Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật đi a đơn vị thì chu vi hình chữ nhật đó giảm đi a x 2 đơn vị.

– Nếu giảm chiều rộng của hình chữ nhật đi a đơn vị thì chu vi hình chữ nhật đó giảm đi a x 2 đơn vị.

– Nếu gấp chiều dài hoặc chiều rộng của hình chữ nhật  lên bao nhiêu lần thì diện tích hình chữ nhật đó sẽ tăng lên bấy nhiêu lần và ngược lại.

  1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật:
Hình chữ nhật và công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng

C = 2 x (a+b)

  1. Công thức tính diện tích hình chữ nhật:
Hình chữ nhật và công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài nhân chiều rộng.

S = a x b

Bài tập vận dụng về các công thức tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD, có chiều dài AB = 7cm, chiều rộng AD = 5cm. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật.

Lời giải

Chu vi hình chữ nhật bằng :

C = 2 x (a+b) = 2 x (7+5) = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật bằng:

S = a x b = 7 x 5 =35 (cm2)

Đáp số: C = 24 cm, S = 35 cm

Bài 2: Tìm chu vi của 1 hình chữ nhật biết chiều rộng bằng 5m, và có diện tích bằng 60 m2.

Lời giải

Chiều dài của hình chữ nhật bằng:

60 : 5 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật bằng:

2 x (12 + 5 ) = 34(cm)

Đáp số: C = 34 cm

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 96 cm, nếu giảm chiều dài 13 cm và giảm chiều rộng 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = 20 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x 20 = 560 (cm2)

Đáp số: S = 560 (cm2)

Bài 4: Tìm diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 26 cm và có chu vi gấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều dài x 3 = chiều dài x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều dài x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều dài = chiều rộng x 2.

Chiều dài hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: S = 1352 (cm2)

Bài 5: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 64 m, chiều rộng 34 m. Người ta giảm chiều dài và tăng chiều rộng để miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích giảm theo chiều dài là 272. Tìm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị giảm của chiều dài miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng miếng đất được tăng thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: Stăng theo chiều rộng = 1232 (m2)

Trên đây là các công thức tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật, các bài tập vận dụng liên quan đến hình chữ nhật. Hi vọng rằng sẽ giúp các bạn vận dụng và học thật tốt.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *